Hỏi:  Cổng thông tin gồm những gì?
Đáp: Gồm 2 phần:
– Phần công khai dành cho tất cả mọi người truy cập có thể đọc tin tức, thông báo, hướng dẫn, thư viện và liên hệ với quản trị Cổng thông tin
– Phần Nội bộ chỉ dành cho thành viên đã đăng ký và đã được phê duyệt có thể gửi kiến nghị, theo dõi mọi kiến nghị của những thành viên khác và toàn bộ công việc chung của Chung cư.